Postępowanie o zatwierdzeniu układu

Celem tego postępowania jest zawarcie przez dłużnika układu z wierzycielami przy jego dużej aktywności – dłużnik samodzielnie zbiera głosy wierzycieli (całość na tym etapie odbywa się bez udziału sądu). Mimo dużej samodzielności dłużnika, już na etapie czynności przygotowawczych niezbędna okazuje się pomoc doradcy restrukturyzacyjnego. Należy bowiem sporządzić spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych, opracować plan restrukturyzacyjny i propozycje układowe.

W postępowaniu o zatwierdzenie układu większość potrzebną do przyjęcia układu liczy się od liczby i kwoty wierzytelności uprawniających do udziału w głosowaniu. To istotna różnica w stosunku do pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych, w których większość potrzebną do przyjęcia układu liczy się, biorąc pod uwagę wierzycieli głosujących. Układ zostaje przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

 

Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o odmowie zatwierdzenia układu postępowanie restrukturyzacyjne zostaje formalnie zakończone. Restrukturyzacja wkracza w etap wykonania układu.

Skutki zatwierdzenia układu odnoszące skutek w sferze majątkowej dłużnika:

postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych z mocy prawa układem wszczęte przed dniem układowym ulegają zawieszeniu z mocy prawa;

sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego może uchylić zajęcie dokonane w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym dotyczącym wierzytelności objętej z mocy prawa układem, jeżeli jest to konieczne do dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika;

wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem jest niedopuszczalne;

wierzyciel posiadający wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską może prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia.

Ważne – rozpoczęcie postępowania z udziałem dłużnika nie prowadzi do zawieszenia postępowań egzekucyjnych toczących się na tym etapie. Dlatego tak istotne jest, by decyzję o restrukturyzacji w opisanym trybie podjąć jeszcze zanim wierzyciele będą dysponować tytułami wykonawczymi przeciwko dłużnikowi, czyli w istocie rzeczy już w momencie, w którym dłużnik jest zagrożony niewypłacalnością.