Ogłoszenia

Ogłoszenie sprzedaży nieruchomości

Syndyk masy upadłości Piotra Kaczeczki osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, która to cena oszacowania wynosi 463.523,00 , nieruchomości gruntowej zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, stanowiąca działkę ewid. nr 226, 227, 228/1, 228/2, 229/226, 229/228, 264/225, 264/228, 230, 231, 264/231, 291/1, 120/79, 551/79, 225. Działki położone są w obręb 0028 WIRÓW w miejscowości Wirów 22, gminie Jabłonna Lacka, powiecie sokołowskim, województwie mazowieckim. Łączna powierzchnia działek wynosi 132 600 m2. Na działce zlokalizowany jest drewniany budynek mieszkalny o pow. użytkowej 132,48 m2, drewniany kurnik o pow. użytkowej 34,64 m2, budynek garażowy o konstrukcji stalowej o pow. użytkowej 185,20 m2, stodoła drewniana o pow.  użytkowej 72,56 m2, stodoła w części drewniana, w części murowana o pow. użytkowej 363,52 m2, hala łukowa o pow. użytkowej 461,10 m2, hala garażowa z kotłownią o pow. użytkowej 450,46 m2. Łączna powierzchnia budynków zlokalizowanych na nieruchomości wynosi 1699,96 m2.  Dla nieruchomości  stanowiącej przedmiot niniejszej wyceny prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim IV wydział ksiąg wieczystych KW nr SI1P/00023791/6.

Operat szacunkowy znajduje się w biurze syndyka oraz jest dostępny na stronie internetowej kancelarii https://kancelariagawlas.com/. Wszelkie zapytania dotyczące nieruchomości należy kierować na adres e-mail: syndyk@kancelariagawlas.com.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 2. Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem: „PRZETARG – NIE OTWIERAĆ” w biurze syndyka w Warszawie, przy ul. Plac Kasztelański 3, w terminie do dnia 28 grudnia 2023 r., do godziny 16:00.
 3. W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii syndyka.
 4. Wpłacenie wadium w wysokości 46.352,30 zł, na rachunek bankowy masy upadłości, Piotra Kaczeczki, numer: 22 2490 0005 0000 4000 2106 3971 (wskazując w tytule wpłaty: wadium – przetarg 28.12.2023 r.).
 5. Oferta zakupu musi zawierać:
 6. Imię i nazwisko, numer PESEL, dokładny adres oraz numer telefonu i adres e-mail – w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. W przypadku innego rodzaju podmiotu: nazwę firmy, dokładny adres, numer telefonu osoby uprawnionej do reprezentacji, numer NIP / KRS oraz adres e-mail właściwy do kontaktu.
 7. Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) odpis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta),
 8. Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta;
 9. Oferowaną cenę wyrażoną w walucie polskiej;
 10. Sposób i termin zapłaty ceny, przy czym termin zapłaty nie może być krótszy niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży;
 11. Oświadczenie czy cena nabycia zostanie pokryta ze środków własnych czy z zewnętrznego finansowania;
 12. Załączone potwierdzenie wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty;
 13. Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego;
 14. Pisemne oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz, że przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 pr.up.,
 15. Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy,
 16. W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwa (w formie aktu notarialnego) do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji,
 17. Czytelny podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach,
 18. Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia oferent określona w §2 ust. 2 i 3 regulaminu,
 19. Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak, to czy nabywa przedmiot sprzedaży do majątku wspólnego małżonków, czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda taka winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu sprzedaży, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji.
 20. Wadium uiszczone przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez syndyka będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Od wpłaconego wadium nie będą naliczane odsetki.
 21. Jeżeli uczestnik przetargu lub aukcji, mimo wyboru oferty, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub wstrzymywał się z zapłatą pozostałej zaoferowanej części ceny, uiszczone wadium przepada na rzecz masy upadłości.
 22. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub zmiany jego warunków przed rozpoczęciem.
 23. Z przedmiotem przetargu można się zapoznać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin.
 24. Syndyk zastrzega możliwość przeprowadzenia aukcji ustnej szerzej opisanej w § 6 Regulaminu, jak również prawo wycofania przedmiotu z przetargu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 25. Cena nabycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej na 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego masy upadłości.
 26. Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceny nabycia.
 27. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca.
 28. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w terminie do 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert w biurze syndyka.
 29. Wyboru oferty dokonuje syndyk swobodnie mając na względzie w szczególności kryterium uzyskania możliwie najwyższej ceny oraz sposobu zapłaty (preferowana forma zapłaty ceny – środki własne w drodze przelewu na rachunek bankowy masy upadłości).
 30. Syndyk zawiadomi oferenta, którego oferta została wybrana o terminie zawarcia umowy kupna-sprzedaży oraz wybranej przez syndyka kancelarii notarialnej, w której umowa zostanie sporządzona. Zastrzega się termin czterech miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta.
 31. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej z konsekwencjami przewidzianymi w art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
 32. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 
 

+48 797 909 771

syndyk@kancelariagawlas.com

Plac Kasztelański 3
01-363 Warszawa