Postępowanie układowe

Wybór tego rodzaju postępowania jest uzasadniony w sytuacji, w której podmiot gospodarczy pozostaje w sporze ze swoimi kontrahentami. Należy wówczas określić jaką część wszystkich wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem stanowią zobowiązania sporne. Aby postępowanie mogło się rozpocząć, suma zobowiązań spornych musi przekraczać 15% sumy wszystkich uprawniających do głosowania. Ponadto, dłużnik musi wykazać, że jego sytuacja finansowa pozwala na zaspokajanie kosztów postępowania układowego i ewentualnych zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia.

Postępowanie układowe z istoty rzeczy trwa dłużej niż postępowanie przyspieszone, co wynika w głównej mierze z tego, że sąd restrukturyzacyjny rozstrzyga w zakresie wierzytelności spornych i dokonuje uznania bądź nie uznania tych roszczeń. Długość postępowania w tym przypadku może działać na korzyść dłużnika – dłużej bowiem trwa ochrona przeciwegzekucyjna i zawieszenie spłaty zobowiązań (nawet do 12 miesięcy). Konstrukcja tego postępowania jest szansą dla przedsiębiorcy, który w wymiarze długofalowym ma szansę rozwoju i należy uznać za zasadne, że będzie generować zyski. Postępowanie układowe daje szanse zadłużonemu przedsiębiorstwu na dokonanie trwałych zmian restrukturyzacyjnych, tak aby zwiększyć przychody i zwiększyć jego rentowność, uwalniając się od dotychczasowych problemów.

 

Postępowanie układowe kończy się poddaniem pod głosowanie propozycji układowych – jeśli wierzyciele przyjmą propozycje, a sąd zatwierdzi układ, dłużnik wchodzi w fazę jego wykonywania.