Przyspieszone postępowanie układowe

Przyśpieszone postępowanie układowe polega na tym, że dłużnik zawiera układ po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Wszystkie uproszczenia mające zastosowanie w tym postępowaniu mają prowadzić do zawarcia układu w możliwie jak najszybszym czasie. Dopuszczalność tegoż postępowania jest uzależniona od tego, czy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15%.

Należy zwrócić uwagę na sposób procedowania sądu z udziałem dłużnika jak i wyznaczonego nadzorcy układu – sąd ma tydzień na rozpoznanie wniosku o otwarcie postępowania, nadzorca zaś dwa tygodnie na przedstawienie planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych. Już na tym etapie bowiem można zauważyć uproszczenie związane z terminami działania podmiotów zaangażowanych w postępowanie.

Z dniem otwarcia postępowania mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się masą układową. Od tego momentu dłużnik musi uzyskać zgodę nadzorcy sądowego na czynności przekraczające zarząd własny.

 

Zasadniczym skutkiem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego jest ochrona majątku dłużnika przed działaniami ze strony wierzycieli. Wskazany tryb postępowania cechuje się przy tym z założenia krótkim czasem trwania, a jednocześnie niemalże natychmiastowym zawieszeniem postępowań egzekucyjnych. Z drugiej zaś strony – po upływie okresu zawieszenia postępowań egzekucyjnych, wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na majątku dłużnika mogą bez przeszkód wszcząć lub dalej prowadzić egzekucję z przedmiotu zabezpieczenia. Dlatego też przed podjęciem decyzji co do trybu postępowania, warto skonsultować wybór z doradcą restrukturyzacyjnym.