Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - Tarcza 4.0

Realia gospodarcze wywołane pandemią niemalże natychmiast doprowadziły do wymuszenia przez system nowego trybu postępowania restrukturyzacyjnego adekwatnego do zaistniałych realiów. Liczy się czas, szybka ochrona, prostota postępowania. Naprzeciw tymże oczekiwaniom ustawodawca w odrębnej ustawie wprowadził regulacje dot. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, którego dostępność była pierwotnie ograniczona w czasie do 30 czerwca 2021 roku. Postępowanie ma jednak zostać wprowadzone na stałe do prawa restrukturyzacyjnego.

Skutki postępowania rozpoczynają się od obwieszczenia w MSiG, zatem etap czynności przygotowawczych odbywa się bez udziału sądu. Dodatkowo, postępowanie cechuje ochrona przed egzekucją sądową ze strony zarówno wierzycieli niezabezpieczonych, jak i zabezpieczonych na majątku dłużnika. W okresie od dnia dokonania obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego do dnia jego zakończenia lub umorzenia, dotychczasowe postępowania egzekucyjne zostają zawieszone z mocy prawa, a nowe nie mogą być wszczęte przeciwko dłużnikowi. W okresie uproszczonej restrukturyzacji, bez zezwolenia nadzorcy układu obowiązuje zakaz wypowiadania kluczowych umów zawartych z dłużnikiem. Po samodzielnym zbieraniu głosów wierzycieli przez dłużnika, sąd zatwierdza układ lub odmawia jego zatwierdzenia.

W razie niepowodzenia uproszczonej restrukturyzacji wywołanej brakiem zgody sądu na zatwierdzenie układu albo umorzeniem postępowania o zatwierdzenie układu po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu, dłużnik może złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego albo uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości. Ustawodawca przewiduje zatem, że niepowodzenie w trybie uproszczonym otwiera drogę do podjęcia przed dłużnika dalszych czynności. Nie należy jednak traktować tego rodzaju postępowania jako tym czasowego sposobu na problemy dłużnika.